Dit zijn de algemene voorwaarden waaronder Dub-Edits haar diensten aanbiedt.

Dub-Edits is ingeschreven en bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66024021.

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie Dub-Edits een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

1.2 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op Internet. Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases.

2. Toepasbaarheid

2.1 Met een positieve reactie (e-mail) op de offerte van Dub-Edits verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Dub-Edits.

3. Offertes

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Dub-Edits zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Adviezen, voorstellen en offertes gedaan zijn persoonlijk gericht aan opdrachtgever of offerteaanvrager. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Dub-Edits, deze ter inzage te verstrekken aan andere partijen of om deze te gebruiken anders dan ter beoordeling van de aanbieding.

3.3 Dub-Edits is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen 21 dagen wordt bevestigd.

4. Aanvang van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Dub-Edits stuurt een offerte, het offertebedrag staat vermeld in een e-mail of als bijlage van een e-mail.
Wanneer een opdrachtgever ingaat op de offerte e-mail, gaat de opdrachtgever akkoord met de offerte. Hetgeen gelijk staat aan een ondertekend contract;

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Dub-Edits zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dub-Edits het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Dub-Edits aangeeft dat deze noodzakelijk zijn tijdig worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dub-Edits zijn verstrekt, heeft Dub-Edits het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3 Dub-Edits is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dub-Edits is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dub-Edits kenbaar behoorde te zijn.

5.4 Uw website wordt voorzien van de laatste prijzen/producten, tenzij de klant dit zelf wil beheren. Dub-Edits probeert zo snel mogelijk deze wijzigingen door te voeren, maar is niet aansprakelijk wanneer dat wat later gebeurt.

6. Levering en levertijd

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na opdracht en aanlevering van benodigd materiaal.

6.2 Tussentijdse resultaten worden door Dub-Edits op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden.

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Dub-Edits, zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de ontwikkeling van de website.

7. Copyright

7.1 Al het door Dub-Edits vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dub-Edits niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is.

7.2 Het eigendom van door Dub-edits verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft volledig van Dub-Edits, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het laatste geval kan Dub-edits hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Dub-Edits gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

7.3 Dub-Edits behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Dub-Edits is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich ervan te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.

8.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Dub-Edits slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Dub-Edits voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Dub-Edits. Indien de reclame gegrond is zal Dub-Edits deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan Dub-Edits binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”.

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.

10. Prijzen

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen resulteren in extra werk, waarvoor Dub-Edits naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd.

11. Betaling

11.1 Na de orderbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en Dub-Edits en is de opdrachtgever verplicht om het werk van Dub-Edits volgens afspraak te honoreren.

11.2 Elke maand, na aanvang bouw, kunnen gewerkte uren worden gefactureerd. Het bedrag mag echter de totaalprijs zoals vermeld in de offerte niet overschrijden.

11.3 De opdrachtgever heeft het recht zijn twijfels uit te spreken over het samenwerkingsverband of geleverde kwaliteit van de diensten.

Deze twijfels dienen te zijn uitgesproken binnen 4 weken na aanvang bouw.

Wanneer opdrachtgever en Dub-Edits niet tot een nieuwe goede verstandhouding kunnen komen, kan de opdrachtgever zonder betaling van facturen de opdracht ontbinden.

Vindt dit plaats ná de 4e week, dan zijn eventuele betaalde factureren niet meer terug vorderbaar.

11.4 Na afronding van de opdracht zal Dub-Edits nog eventueel openstaande bedragen factureren.

11.5 De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde bedrag te voldoen.

Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Dub-Edits eerst een herinnering verstuurd.

Weer 7 dagen later volgt een aanmaning tot betaling. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 10,- wordt in rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.

12. Wijziging van de algemene voorwaarden

12.1 Dub-Edits bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

13. Overig

13.1 Dub-Edits zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Dub-Edits.

13.2 Wanneer Dub-Edits bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze host provider stelt. Dub-Edits is voorts niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van de host provider in kwestie.

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Dub-Edits zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

13.4 Dub-Edits is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt Dub-Edits zich het recht op een bescheiden naamsvermelding met hyperlink in de voor opdrachtgever afgeleverde website.

13.5 Alle websites worden opgeleverd met betrouwbare software. Indien nodig worden security patches geïnstalleerd. Mocht de website worden gehacked en vernietigd door derden. Dan is Dub-Edits niet verantwoordelijk voor aangerichte schade.
Dub-Edits kan u slechts helpen om de website naar de originele staat (van oplevering) te herstellen.

13.6 Voor het installeren van reguliere software updates kan de opdrachtgever een onderhoudscontract afsluiten. Dub-Edits is niet verantwoordelijk voor aangerichte schade wanneer een klant geen onderhoudscontract heeft afgesloten.
Er is ook een onderhoudsprogramma dat garandeert dat een website altijd blijft werken en desnoods wordt herbouwd als de software niet meer wordt ondersteund door de serversoftware.

13.7 Wanneer een onderhoudscontract wordt opgezegd binnen 3 jaar, kunnen er restkosten in rekening worden gebracht voor uitgevoerde arbeid (zoals het opnieuw opbouwen van een website) of verleende kortingen.

14. Geschillenregeling en toepasselijk recht

14.1 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Aldus opgemaakt 19-04-2017